GERMAN STANDARD PROTOCOL

มาตรฐานการดูแลสุขภาพจากประเทศเยอรมัน

การประเมินสภาวะสุขภาพเบื้องต้น เพื่อดูแนวโน้มของการเจ็บป่วย หรือเป็นโรค ผ่าน 3 ขั้นตอนในลักษณะ Real time โดยที่ท่านไม่ต้องงดอาหาร ผลของการตรวจจะบอกสภาวะของสุขภาพ และร่างกาย ณ เวลานั้น ๆ

SCREENING

ประเมินภาวะสุขภาพ เพื่อหาแนวโน้มของการเกิดโรค
Readmore

CHECKING

การเจาะเลือกและ นำไปตรวจวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ เพื่อเป็นแนวทางการรักษา
Readmore

DIAGNOSIS

วินิจฉัยและวางแผนการรักษา โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
Readmore

PERSONALIZED CARE

ใช้การรักษาที่ออกแบบเฉพาะบุคคล แบ่งออกเป็นการบำบัดเซลล์ และการใช้เซลล์บำบัด
Readmore