Service

บริการของบริโอ้ คลีนิก

German Standard

มาตรฐานการดูแลสุขภาพจากเยอรมัน

คลิกอ่านรายละเอียด

Screening

ประเมินภาวะสุขภาพ

คลิกอ่านรายละเอียด

Detoxify

การขจัดของเสีย ออกจากร่างกาย

คลิกอ่านรายละเอียด

Rejuvenate

การฟื้นฟูสุขภาพให้กับร่างกาย

คลิกอ่านรายละเอียด

Cell Therapy

การฟื้นฟูร่างกายอย่างตรงจุด

คลิกอ่านรายละเอียด

Aesthetic

เทคนิคการเสริมความงามจากเกาหลี

คลิกอ่านรายละเอียด

Vagina Fit

นวัตกรรมกระชับช่องคลอด

คลิกอ่านรายละเอียด

Bone & Joint

ภาวะข้อเสื่อม รักษาได้ไม่ต้องผ่า

คลิกอ่านรายละเอียด

Brain Wellness

ตรวจวิเคราะห์เฉพาะทางด้านสมอง

คลิกอ่านรายละเอียด

Success Case

ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

คลิกอ่านรายละเอียด